Všeobecné obchodné podmienky

Platné od: 1.12.2019

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “podmienky”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom inoPoint s. r. o., Vrbový rad 891 93005 Gabčíkovo, IČO: 54020981.

1. Kupujúcim je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú formulárom na www.inopoint.sk, emailom, osobne alebo telefonicky. Ďalej len ako “kupujúci”.
2. Prevádzkovateľom sa rozumie osoba poverená za vedenie firmy inoPoint s. r. o., Vrbový rad 891 93005 Gabčíkovo, IČO: 54020981. Ďalej len ako “prevádzkovateľ”.
3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár alebo e-mail odoslaný na adresu prevádzkovateľa: info@inopoint.sk, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaných služieb.

II. OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1.Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, dátum vystavenia objednávky. Tieto údaje budú zahrnuté v kupno-predajnej zmluve.
2.Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné.
3.K akceptácii objednávky služby zo strany prevádzkovateľa, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenie kupujúcim a prevádzkovateľom buď zmluvou, alebo emailom, pričom predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny v závislosti od navýšenia dohodnutých prác, podľa aktuálneho cenníka uvedeného na stránke www.inopoint.sk.
4.Prevádzkovateľ si môže v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas prevádzkovateľovi, že služba / dielo, za ktorú bola poskytnutá záloha spadá do okruhu tovarov definovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Podľa § 588 Občianskeho zákonníka vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň pervádzkovateľovi dohodnutú cenu.
5.V prípade, že kupujúci nezaplatí a neprevezme predmet kúpy, prevádzkovateľ je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 20 % ceny z predmetu kúpy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.
6.Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to do 2 dni od vystavenia objednávky. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom).
7.Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
b) tvorba zhotovenej služby podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
8.Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru , ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

III. DODACIE PODMIENKY

1.Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania prevádzkovateľa František Šimon, Vrbový rad 891 93005 Gabčíkovo, IČO: 50674307.
2.Prevádzkovateľ dodá službu / dielo kupujúcemu podľa dohodnutého dodacieho termínu, na ktorom sa dohodnú prevádzkovateľ s kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednanej služby / diela vyžaduje v prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetky objednané služby v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ kupujúceho o tejto veci v čo najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednanej služby alebo mu navrhne dodanie alternatívnej služby.

IV. KÚPNA CENA, PLATBY

Cena tovaru je určovaná individuálne. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať kupujúcemu službu za cenu platnú v čase objednania podľa platného cenníka uvedeného na stránke www.inopoint.sk
1.Platenie kúpnej ceny sa uskutočňuje prevodom na účet – zaplatenie za službu / dielo na faktúru. 2.Dohodnutá cena je uvedená s DPH. Prevádzkovateľ František Šimon nie je platcom DPH.
3.V prípade, že cena nie je uvedená na objednávke, prípadne odsúhlasená pri preberaní zákazky, na neskoršie reklamácie ohľadne ceny nie je možné brať zreteľ. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru a služieb, zmena neplatí pre už potvrdené objednávky, to platí ak sa práca navýšia kvôli požiadavkám kupujúceho.
4.Ceny sú fakturované v zmysle zákona 18/1996 Z.z. o cenách. Služba / dielo je až do úplného zaplatenia majetkom prevádzkovateľa František Šimon (prevádzkovateľa). v prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry Vám môžeme účtovať úroky z omeškania v zmysle paragrafov 369 a 502 zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.
5.Cena zahŕňa – vytvorenie služby / diela podľa vystavenej kúpno-predajnej zmluvy. Ak nebola uzatvorená kúpno-predajná zmluva, alebo sa prevádzkovateľ s kupujúcim dohodli ústne na podmienkach, tak platí: vytvorenie diela bez nároku na opravu a poradenstvo.

V. ZÁRUKA, REKLAMÁCIE, VRÁTENIE ALEBO VÝMENA TOVARU

1.Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 2.V prípade splnenia podmienok, a ak je reklamácia oprávnená, a chyba vznikla na strane prevádzkovateľa, tak bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za službu / dielo zaplatil. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iné dielo/službu v zodpovedajúcej hodnote,
3.Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo zo strany kupujúceho neodborným zachádzaním, alebo ak bol prevedený zásah do diela inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s dielom.
4.Omeškanie objednávky zo strany prevádzkovateľa nedáva právo objednávateľovi neprijať realizovanú objednávku. Pri preberaní diela je objednávateľ povinný tovar skontrolovať.
5.Ak nastane objektívne nepredvídateľná a neodvratná udalosť alebo udalosti (choroba, technické zlyhanie strojov a programov, alebo iné), ktoré budú prevádzkovateľovi brániť dočasne alebo trvale v plnení Kúpnej zmluvy a záväzkov z nej plynúcich, má prevádzkovateľ právo primerane predĺžiť dodacie lehoty, alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že nastane vyššia moc, prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s vyššou mocou.

VI. AUTORSKÉ PRÁVA

1.Prevádzkovateľ si uplatňuje autorské práva podľa zákona ” Autorský zákon – Zákon č. 618/2003 – v úplnom znení”, na všetky jeho vytvorené služby / diela.
2.Každé vytvorené dielo / služba prevádzkovateľom, je jeho výlučným majetkom, a to až do úplnej úhrady faktúry, ktorá bola kupujúcemu vystavená k jemu objednanej službe / dielu.

VII. OCHRANA SÚKROMIA

1.Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; v čo najväčšej možnej miere diskrétnosti.
2.Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únie a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
3.Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
4.Prevádzkovateľ František Šimon môže používať na web stránke technológiu “cookie” pre získavanie rôznych údajov a to pre účely získavania anonymných, agregovaných údajov. Tieto údaje využívame na poskytovanie kvalitnejších služieb návštevníkom web stránky.
5.Každý objednávateľ nesie zodpovednosť za všetky následky i prípadné škody, ktoré vzniknú porušením autorských práv.

VIII. ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

1.Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
2.Zadaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia “Všeobecných obchodných podmienok” v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto podmienky, pričom zmena týchto podmienok je účinná okamihom zverejnenia na webovej stránke.
3.Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom a v prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
4.Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito “Všeobecnými obchodnými podmienkami” sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.
5.Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
6.Prevádzkovateľ nerealizuje archiváciu dodaných digitálnych dát. Dáta zaslané alebo doručené na spracovanie sú po spracovaní objednávky zmazané. Doobjednanie akejkoľvek služby / diela je možné jedine novým objednaním spolu s opätovným zaslaním dát. Dodávateľ nezodpovedá za publikovaný obsah zadávateľa, typografické chyby, chyby v gramatike, nedokončené texty a ostatné textové chyby, ani kvalitu dodaných dát. Dodávateľ tiež neručí za prípadnú stratu dát pri prenose a použití Internetu.

PRÁVNA DOLOŽKA

Copyright
Všetky materiály publikované na webovej stránke www.inopoint.sk sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (zvlášť články, popisy a vyobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.