Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o zaobchádzaní s osobnými údajmi objednávateľov a návštevníkov webovej stránky www.inopoint.sk

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.inopoint.sk, inoPoint s. r. o. sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s osobnými údajmi objednávateľov a návštevníkov.

Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov spracúva osobné údaje na tieto účely:

1. Spracovanie objednávky, vystavenie daňového dokladu a vedenie reklamácií cez webovú stránku www.inopoint.sk v rozsahu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu , že spracúvanie osobných údajov je povolené v zmysle Článku 6 ods. 1 písm. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V zmysle Článku 6 ods. 1 písm. b všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

2. Registrácia domén v rozsahu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, rodné číslo, dátum narodenia, IP-adresa.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať iba také osobné údaje kupujúceho, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie objednanej služby.

Kategóriou príjemcov osobných údajov sú registrátori domén a správcovia registrov domén, kde prevádzkovateľ registruje domény pre zákazníkov.

3. Marketing v rozsahu: titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa.

Prevádzkovateľ zasiela newsletter správ na e-mailovú adresu, a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach www.inopoint.sk, alebo vyjadrením súhlasu so zasielaním newslettera.

Návštevník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zadaním svojej e-mailovej adresy do políčka „Prihláste sa k odberu noviniek“, uvedenom na stránkach www.inopoint.sk.,  aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zrušenie súhlasu pri zasielaní newsletter správ je možné vykonať aj elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej časti newsletter správy, ktorá príde príjemcovi na ním zadanú e-mailovú adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:
a) Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.
b) Nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

Spoločné ustanovenia:
Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

Právo na prístup

 • Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu

 • Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

 • Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

 • Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

 • Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

 • Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

 • Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo odvolať súhlas

 • Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov (napr. fotografia).

Právo podať sťažnosť

 • Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linke +421.949218178, poslaním e-mailu na adresu info@inopoint.sk, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa na adresu prevázkovaťeľa.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421.232313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Sprostredkovanie spracúvania osobných údajov zákazníkov objednávateľa

Prevádzkovateľ je vo vzťahu k zákazníkom objednávateľa v pozícii sprostredkovateľa v zmysle ustanovenia článku 28 GDPR. Z tohto dôvodu sa zmluva medzi prevádzkovateľom a objednávateľom riadi nasledovným:

 • Prevádzkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu objednávateľa. V prípade písomného súhlasu objednávateľa je prevádzkovateľ povinný tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto zmluve, pričom zodpovednosť voči objednávateľovi nesie prevádzkovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len na účely poskytovania služieb. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje počas celého obdobia platnosti a účinnosti zmluvy medzi ním a objednávateľom a v identickom rozsahu, v akom ich spracúva objednávateľ. Dotknutými osobami sú zákazníci objednávateľa.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu. Prevádzkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi objednávateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
 • Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť objednávateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov objednávateľa, najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy rozsah, povahu, kontext a účel spracúvania osobných údajov, riziká, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.
 • Prevádzkovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
 • Prevádzkovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.
 • Prevádzkovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch objednávateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti zmluvy. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.
 • Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov objednávateľa len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť objednávateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností objednávateľa reagovať na žiadosti zákazníkov objednávateľa pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR, vrátane oznámenia objednávateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené prevádzkovateľovi v súvislosti s povinnosťami objednávateľa podľa GDPR, Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iných súvisiacich predpisov.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť objednávateľovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany objednávateľa alebo audítora, ktorého poveril objednávateľ.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť objednávateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to zabezpečiť bezpečnosť spracúvania, oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov, v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov a konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by objednávateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.
 • Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi, ak podľa názoru prevádzkovateľa akýkoľvek pokyn udelený objednávateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti zmluvy, na základe rozhodnutia objednávateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje objednávateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.